PROJEKT

názov a stručný opis projektu:

Rozšírenie technologického parku spoločnosti fierce s.r.o.

Realizáciou projektu došlo k obstaraniu inovatívnej technológie – veľkoformátovej tlačiarne, čím došlo k:

  • zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a k vytvoreniu prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti fierce s.r.o.
  • rozšíreniu portfólia činnosti firmy – rozšírenie sortimentu produktov o veľkoformátovú tlač min. 250cm
  • zvýšeniu kvality produktov, zvýšeniu výrobnej produkcie a k efektívnejšej výrobe produktov
  • inovácii 1 výrobného proc. – zdokonalenie formátu tlače – väčšia šírka, rýchlejšia a úspornejšia tlač
  • vytvoreniu 2 nových pracovných miest v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a nižšou životnou úrovňou (2 miesta - občania vo veku 15-29 rokov)
  • získaniu nových zákazníkov v oblasti digitálnej veľkoformátovej tlače
  • zlepšeniu postavenia spoločnosti na trhu.

miesto realizácie projektu:

Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice, Okres Košice IV., Košický kraj, NUTS 2 Východné Slovensko

názov a sídlo prijímateľa:

fierce s.r.o.
Nižné Kapustníky 3
040 12 Košice

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu

Začatie projektu: 20.2.2015
Ukončenie projektu: 30.6.2015


odkazy na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu

www.economy.gov.sk
www.mhsr.sk


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
„Európsky fond regionálneho rozvoja“


» Kúpna zmluva (formát .PDF, 0.5MB)